Hoe kan ik uit het bedrijf stappen?

Wellicht ben je in het overgenomen bedrijf tegelijk loontrekkende en vennoot. Je moet dus een einde maken aan jouw arbeidsovereenkomst én jouw aandelen verkopen.

EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGEN

Hiervoor moeten we te rade in het arbeidsrecht. Zowel de werkgever als de werknemer kan op elk moment beslissen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De partij die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt, moet evenwel bepaalde specifieke modaliteiten naleven.

Je kan kiezen om een opzegging te geven tijdens dewelke de arbeidsovereenkomst verder uitgevoerd wordt (ontslag door opzegging) of om deze te verbreken met betaling van een
opzeggingsvergoeding  (verbreking). 

Ontslag door opzegging

Bij ontslag door opzegging neemt de arbeidsovereenkomst in beginsel slechts een einde na het verstrijken van de betekende opzeggingstermijn. Tijdens de opzeggingstermijn blijft de arbeidsovereenkomst voortbestaan: de werknemer blijft zijn prestaties verrichten tijdens deze periode, de werkgever van zijn kant blijft de overeengekomen arbeid verschaffen en het loon uitbetalen. Toch is de opzegging definitief en onherroepelijk, en maakt zij op zichzelf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst uit. 

De kennisgeving van de opzegging moet, om geldig te zijn, schriftelijk gebeuren en de begindatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.

Indien de opzegging door de werknemer gegeven wordt, kan de kennisgeving gebeuren:

  • hetzij door overhandiging van een geschrift aan de werkgever;
  • hetzij bij een ter post aangetekende brief. In dit geval heeft de kennisgeving pas uitwerking de derde werkdag (alle dagen van de week, behalve zon- en feestdagen) na de datum van verzending
  • hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot (de kennisgeving heeft onmiddellijk uitwerking bij overhandiging van het exploot door de deurwaarder).

De opzeggingstermijn begint te lopen de maandag volgend op de week waarin de opzegging ter kennis werd gegeven.

De duur van de opzeggingstermijn is afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer en van de partij die aan de oorsprong van het ontslag ligt (de werkgever of de werknemer). Om de anciënniteit te berekenen neemt men in beginsel de periodes in aanmerking gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst was bij dezelfde werkgever. Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever komen eveneens in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit. De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten ook worden meegeteld. De opzeggingstermijnen zijn afhankelijk van verschillende variabelen, zoals jouw statuut (arbeider of bediende), de datum van uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst , de periode waarin de anciënniteit werd opgebouwd, enz.

Meer info: www.werk.belgie.be

Verbreking

De partij die de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden, zonder een opzeggingstermijn na te leven of met een ontoereikende opzeggingstermijn, moet de andere partij een verbrekingsvergoeding betalen. In tegenstelling tot ontslag door opzegging vereist de verbreking geen enkel vormvoorschrift. Zo kan de beëindiging eenvoudigweg mondeling gebeuren. Vanzelfspreken is het aangeraden om deze beëindiging schriftelijk te formaliseren om betwistingen te vermijden. De opzeggingsvergoeding is gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met hetzij de duur van de opzeggingstermijn die normaal zou moeten in acht genomen worden, hetzij het resterende gedeelte ervan (zie hierboven).

Naast het lopend loon omvat de opzeggingsvergoeding ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst. De vergoeding moet in principe in één keer betaald worden.

AANDELEN VERKOPEN

Hiervoor moeten we te rade in de vennootschapswetgeving, de statuten van jouw bedrijf en eventueel de aandeelhoudersovereenkomst tussen jou en jouw bedrijf. Het spreekt vanzelf dat elk bedrijf anders is en we hieronder enkel algemene richtlijnen kunnen geven. 

Jouw bedrijf is een cvba?

Uittreden als werknemer-vennoot is in principe het gemakkelijkst in een coöperatieve vennootschap. Behalve een mogelijke verkoop van jouw aandelen aan medevennoten (of in sommige gevallen aan derden, als de statuten dit toelaten) kan je onder bepaalde voorwaarden ook uittreden ten laste van het vennootschapsvermogen (=kapitaalsvermindering) en moet je dus niet altijd een kandidaat-overnemer voor jouw aandelen weten te vinden.

Jouw bedrijf is een bvba?

Je moet een koper voor jouw aandelen vinden, want uittreden ten laste van het vermogen van de vennootschap is niet mogelijk. De bvba heeft per definitie een sterk besloten karakter. De aandelen kunnen, behoudens andersluidende en meer beperkende statutaire bedingen door een vennoot slechts worden overgedragen onder levenden of bij overlijden met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen na aftrek van
de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

In bepaalde gevallen, behoudens andersluidende bedingen in de statuten, is deze toelating niet vereist als de aandelen worden overgedragen of afgestaan aan een medevennoot, de echtgenoot van de overdrager of erflater, de bloedverwanten in rechte, nederdalende of opgaande lijn of andere personen toegelaten door de statuten.

Jouw bedrijf is een nv?

Ook in de nv moet je een koper voor jouw aandelen vinden want uittreden ten laste van het vermogen van de vennootschap is niet mogelijk. In principe zijn de aandelen van een nv in tegenstelling tot bij de bvba vrij overdraagbaar. Het is evenwel toegelaten de overdraagbaarheid te beperken door middel van goedkeurings-, voorkoop- of onvervreemdbaarheidsclausules, zonder dat daarbij het recht van overdracht volledig mag ontnomen worden.

Goedkeuringsclausules onderwerpen de overdracht van aandelen aan de goed- of afkeuring van een orgaan van de vennootschap, hetzij de algemene vergadering, hetzij het meestal het bestuursorgaan. Voorkoop- en voorkeurclausules verlenen aan houders van aandelen het recht van overname van aandelen bij voorkeur op derden in evenredigheid met het aantal dat ieder van hen bezit. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet deze bij voorrang aanbieden aan zijn
mede-aandeelhouders of -vennoten.

Onvervreemdbaarheids- of 'stand still'-clausules moeten steeds beperkt zijn in tijd en moeten verantwoord zijn in het belang van de vennootschap.